Причина:
Невыполнение финансовых обязательств по проекту https://www.weblancer.net/projects/mobilynye-prilozheniya-28/razrabotka-mobilynogo-prilozheniya-998348/