Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Примеры работ по психологии на украинском языке

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


Факультет психології та спеціальної освіти

Кафедра соціальної психології і психології управління

Реферат

на тему:  «Теоретико-методологічні концепції інженерної психології»


Виконала: студентка групи
                    ДС-17-1В

Перевірила:
Доцент кафедри соціальної психології і психології управління


Дніпро
2018

ПЛАН
стор.
ВСТУП. ....................................................................………..……………...       3-4
 1.  Предмет інженерної психології, сутність поняття..............................      5
 2.  Основні завдання інженерної психології ...….....................................     5-7
 3.  Методологичні принципи інженерної психології  …..…………….      7-9
 4.  Методи інженерної психології …..………………………………….      9-10
 5.  Теоретико-методологічні концепції інженерної психології  …......     10-12
ВИСНОВОК. .........................................................................................…..   13-14
ЛІТЕРАТУРА. ..............................................................................................       15


ВСТУП
        Інженерна психологія є гілкою прикладної психології, тому використовує базові поняття і методи суміжних галузей психологічної науки, її теорія і методологія мають общепсихологічну підставу. Але тут розвиваються і власні концепції психолого-трудової спрямованості, або спеціальні «теорії середнього рівня»; їх положення будуть розглянуті в розділах, присвячених окремим проблемам психології праці та інженерної психології.
        Спеціально-наукові концепції інженерної психології та суміжних дисциплін використовують фундаментальні общепсихологическні принципи вітчизняної психології діяльності, у розробку яких внесли вагомий внесок Б. Г. Ананьєв, В. А. Бодров, П. Я. Гальперін, А. Л. Журавльов, А. Н . Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, Є. А. Климов, А. В. Карпов, С. Л. Рубінштейн, В. Д. Шадриков та ін.
        До базових теоретико-методологічних общепсихологічних положень, важливим для психології праці та інженерної психології , відносяться системний підхід в психології, положення теорії діяльності (принципи єдності свідомості і діяльності, розвитку в дослідженні психіки, неаддитивности і темпоральності діяльності, суб'єктно-діяльнісний підхід), принципи рівної поваги до представників різнотипних професій, єдності теорії і практики.
У вітчизняній інженерної психології 70-х рр. XX ст. системна методологія виявилася затребуваною, отримала розвиток і від неї «перекочувала» в інші підрозділи, галузі психологічної науки, отримавши, нарешті, статус загальпсихологічного науково-методологічного принципу. У самому стислому вигляді суть системного підходу при розгляді будь-якого об'єкта полягає в розумінні природи цього об'єкта як закономірно виник єдності компонентів, володіє внутрішньою структурою, що зберігається завдяки внутрішньо- і позаоб'єктну взаємодіям. Подібний об'єкт, системний по природі, функціонує, розвивається у формі криз і приречений на трансформації аж до свого зникнення (вмирання) - при постійній взаємодії з осяжний системою якісні зміни і характеристики системного об'єкта незворотні і складають основу його унікальності.
     Одним з перших вдалих і визнаних світовою науковою спільнотою варіантів створення теорії систем була «тектология», або «загальна організаційна наука», розроблена російським філософом, економістом, соціологом і психологом А. А. Богдановим (1873-1928) на початку минулого століття. По ряду позанаукових обставин його концепція протягом багатьох десятиліть була недоступною для масового читача; системна методологія впроваджувалася в 1970-і рр. в нашій країні за зразками публікацій американського філософа австрійського походження Людвіга фон Берталанфі. Робота А. А. Богданова "Загальна організаційна наука. Тектологія" отримала визнання лише в другій половині XX ст.  У 1995 р журнал "Питання філософії" представив читачам матеріали Міжнародної конференції, що проходила в тому ж році у Великобританії і присвяченій історії організаційних навчань, в центрі якої були ідеї А. А. Богданова.
      Питання зародження, становлення, розвитку системної методології у вітчизняних  країнах заслуговують особливої ґрунтовного обговорення. У сьогоденні контексті важливо відзначити, що теорія систем знайшла додаток у кібернетиці, теорії управління складними технічними та соціальними об'єктами, в економіці і різних напрямках менеджменту, біології, педагогіки. Ця теорія отримала статус загальнонаукової методології.

  • Предмет інженерної психології, сутність поняття

      Традиційно предмет інженерної психології визначається наступним чином: «Інженерна психологія - це наукова дисципліна, що вивчає об'єктивні закономірності процесів інформаційної взаємодії людини і техніки з метою використання їх у практиці проектування, створення та експлуатації систем «людина – машина» (СЛМ).
     Процеси інформаційної взаємодії людини і техніки є предметом інженерної психології". Але в психології праці взагалі предмет - це суб'єкт праці. І тоді можна було б сказати, що предмет інженерної психології - це система "людина як суб'єкт - складна техніка" (головне в суб'єкті - її спонтанність, тобто готовність до неординарних дій у складних ситуаціях і здатність до рефлексії своєї праці, своєї спонтанності).
     В інженерній психології головний суб'єкт праці - це «оператор» - людина, що взаємодіє зі складною технікою через інформаційні процеси.
      Як зазначає Ю. К. Стрільців, «вивчення і раціоналізація праці людини за пультом управління повинні проводитися разом із зміною фундаментального підходу: предметом розгляду повинні стати не тільки процес праці (діяльність, переробка інформації), але й професія і навіть життя працівника як суб'єкта діяльності (носія потреб, думок, спогадів, сприймань, почуттів)». Нинішній період вивчення праці операторів відрізняється тим, що в розумінні його особливостей психологія спирається не на конструкторів і випробувачів, а на самих операторів, що обслуговують систему протягом тривалого (десятки років) часу.
        Багато чого в роботі інженерного психолога залежить не тільки від його вміння спостерігати та осмислювати, і від його здатності увійти в групу, зайняти нейтральну позицію, але при цьому дотримуватися і підтримувати атмосферу доброзичливого ставлення. Це дуже непросте завдання, оскільки екіпаж ні в якому разі не погодиться прийняти стороннього спостерігача. Група очікує від психолога тестування або ще якоїсь каверзи. В таких умовах сама група не сповільнить скористатися можливістю і «протестує» психолога, щоб визначити рівень його інтелекту, професіоналізму і ряд важливих людських якостей (наприклад, почуття гумору)". Таким чином, важлива постійна рефлексія психологом своєї праці. Отже, предмет інженерної психології неминуче включає й працю самого психолога.

  • Завдання інженерної психології.

      Інженерна психологія як наука, що виникла на стику технічних і психологічних наук, має ознаки цих двох наук.
      Як психологічна наука вона вивчає психічні і психофізіологічні процеси та властивості людини, які надалі мають бути використані в проектуванні СЛМ. Тобто під цим оглядом розробляються інженерно-психологічні вимоги та рекомендації, врахування яких сприяє пристосуванню техніки та умов праці до людини. Як технічна наука інженерна психологія вивчає принципи і особливості побудови технічних процесів та систем для з'ясування їхніх "вимог".
     Урешті-решт вирішується проблема взаємної адаптації людини і технічних систем. Розв'язання цієї проблеми пов'язано з виконанням таких завдань:

Аналіз функцій людини в СЛМ. Вивчаються та аналізуються структура діяльності оператора, методи опису його діяльності та режиму роботи. При цьому фокусуються цілі, мотиви, засоби і види операторської діяльності та розробляються критерії їхньої оцінки.
Вивчення процесів приймання інформації оператором. Досліджуються особливості характеристик сенсорного "входу" людини, специфіка роботи аналізаторів, процесу сприймання та переробки інформації з метою визначення вимог і рекомендацій щодо форми та темпу її подавання і поєднання різних форм, застосування кодів та побудови в цілому, як і інформаційної моделі.
Вивчення процесів зберігання інформації та прийняття рішень оператором. Розглядаються питання зберігання та відновлення інформації в пам'яті людини, її характеристики, види, особливості формування еталонів. Вивчається вплив цих процесів на етапі інформаційної підготовки прийняття рішень. Досліджуються особливості впливу повної та неповної, релевантної та іррелевантної інформації на процес прийняття рішень, а також індивідуально-психологічні особливості оперативного мислення оператора.
Дослідження працездатності оператора. Аналізуються структура керуючих дій оператора, механізм їх регуляції з боку вищої нервової системи, швидкість і точність їх виконання. Вивчаються фактори, що впливають на працездатність і втому оператора, вирішуються питання забезпечення раціонального режиму його праці т...


Дніпровський національний університет
ім.О.Гончара
Кафедра педагогічної та вікової психології

ІНДИВІДУАЛЬНА РАБОТА
З дисципліни «Вікова психологія»
на тему «Аналіз документального фільму «Малюки»/«Вabies»»

Виконала: студентка групи
                                                                                                    053 Психологія

                                                                                                     Перевірила:
                                                                                                     Доцент кафедри педагогічної
                                                                                                     та вікової психології

м.Дніпро
МАЛЮКИ – ВОНИ Й В АФРИЦІ МАЛЮКИ!


     Напевно, найкраще, що є в нашій цивілізації, - це діти. Діти, що пізнають цей величезний світ, що роблять відкриття і вміють ділитися своєю щирою радістю з оточуючими людьми.
     Французький режисер Томас Бельмес зумів створити справжнє диво і представити своїм глядачам унікальний проект - документальний фільм про дітей їх різних куточків Землі. Спекотна Африка, технологічна Японія, хмарочосова Америка, безкрайня Монголія... Але не ці країни важливі, а важливі діти, які там живуть.
    Фільм «Малюки» можна назвати відеофільмом, оскільки в ньому практично немає слів, окрім белькотіння немовлят та дуже зворушливою колискової, сенс якої зрозумілий без знання мови, проте півторагодинний фільм переглядається на одному диханні. Такий банальний, на перший погляд, сюжет - маленькі чоловічки, які прийшли в цей світ, які навчаються багато чому за такий короткий період часу. Адже саме в цьому віці закладається основа характеру малюка. Ще одна особливість фільму - у всіх малюків однакова мова, «малюковська», а тому й фільм зовсім не потребує перекладу. Всі вони однаково плачуть, висловлюють невдоволення, сміються. Головні герої діти і грають вони самі себе, а тому все так природньо.
      Звичайно, в першу чергу фільм буде цікавий тим, хто планує завести дітей, або у кого вони вже є. Але й мені, як простому спостерігачеві, було складно відірватися від екрану, хоча моя думка на протязі всього фільму неодноразово змінювалася, та фільм залишив по собі неоднозначні відчуття.
      Вже з назви зрозуміло, про кого йде мова в цьому кінофільмі – про дітей, але не про всіх, а про окремо взятих 4 малят. У фільмі показані дві сім'ї з «цивілізованого» світу (Японія та США),  та дві з тих, хто ще не досяг вищої стадії «цивілізації» (Намібія та  Манголія) з моменту народження дітей й до моменту перших кроків та слів (приблизно 1,5 років). Діти зростають в абсолютно різних культурах, традиціях. До звичайних моментів як купання, харчування, вкладання до сну, навчання, виховання в різних культурах відносяться абсолютно по-різному та деякі моменти для мене були не тільки цікаві, але й абсолютно несподівані! Дуже приємно здивував мене той факт, що в подібному експерименті погодилася взяти участь японська сім'я. Японці самі по собі закритий народ, а тому й цікавий.
     Головна ідея фільму - це рівність людей на всій планеті і зовсім не важливо, який колір шкіри, національність, мова та інше.
     Весь фільм складається з коротких епізодів, під час яких кожного малюка показують по колу. Камера показує життя дітей з «точки зору» дитини й на його рівні. Неможливо не розчулюватися їх простій душевної реакцією і мімікою! У мене промайнула думка, що ми, дорослі, часто багато не помічаємо з висоти свого зросту через зайнятість роботою та побутовими питаннями.
      Фільм починається з вагітності, пологів та власне простежується кожен момент розвитку малюка. У кадрі постійно знаходяться малюки та демонструються всі основні етапи їх розвитку. Камера неупереджено вдивляється в їхні риси обличчя та розповідає глядачам про всі зміни в їхньому житті протягом майже півтора року. Глядачі дізнаються про те, що їх оточує, які методи виховання використовують їх батьки, що розвиває цих дітей, що радує, а що змушує засмучуватися до сліз. Найцікавіше, це перші досягнення малюків, ось уже тримає голову, ось перекинувся і вже повзає, встає та йде. Неймовірно цікаво бачити, як по-різному живуть малюки одного віку в різних країнах. Помічаєш, яке ж різне уявлення про догляд за дітьми, особливо у африканців: тоді як у європейців прийнято мити дитину кожен день, у них щоденний догляд полягає в облизування малюка (мабуть позначається в Африці брак води). Хоча й без фільму неважко здогадатися, що існування дитини на африканському «хуторі» кардинально відрізняється від життя бебіка в японському мегаполісі. Але ось сцена, де азіатська жінка садить майже новонароджену дитину теж не зрозумілі, хоча і притримує її.
     Режисер зібрав найнезвичайніші яскраві моменти з перших місяців життя малюків. Мабуть, я ніколи раніше не бачила та навряд чи побачу, як доглядає за дитиною матуся з африканського континенту, де сім'я живе в печерних умовах. Так, ми звикли жити в квартирі та спати на ліжку. Але десь там люди продовжують ходити на полювання і кращими іграшками для дитини є все, що валяється на землі. І не дивлячись на те, що фільм документальний й тут немає ніякої кульмінації, захоплюючого інтригуючого сюжету - дивитися не нудно. Цікаво було дивитися як одні батьки трясуться над дітьми, щоб вони не впали й т.п., а у інших вони повзають під ногами корів (на це дивитися страшно). Проте, так чи інакше, діти відкривають для себе великий світ! Десь їм допомагають дорослі, але в основному камера була направлена ​​тільки на дитину. Дитина знайомиться з тваринами, вчиться говорити, намагається встати, падає.
     Без сумніву, діти скрізь однаково прекрасні. Але ось яка думка прийшла мені в голову в процесі перегляду фільму: Ще не відомо, що більш небезпечно для малюка: «брудна» земля або повітря великого міста?! - травму можна отримати і катаючись на дитячій гірці, та спілкуючись з коровами, а дитині все одно з чим грати, з комп'ютерним диском або вивітреної кісточкою тварини. Заливистий, щирий, щасливий сміх малюка не залежить від наявності іграшок. Пізнання світу - ось який процес приголомшливо показаний у фільмі.
  Самим першим враженням від перегляду було одне - той самий африканський негреня,    що росте в жахливих санітарних умовах, виглядає набагато більш впевненим, міцним та життєрадісним, ніж амеріканочка. Дійсно, здається, що діти, які виросли в подібних умовах відчувають себе не гірше, а, може навіть й краще дітей з американських сімей, які з дитинства оточенні незрозумілими предметами, а не природою.
     Можна було б порівняти негренятка з монголом - у тих теж польові умови для зростання і розвитку дітей. Найкрасивіший кадр: монгол миється в тазику у дверях, з вулиці підходить якийсь козел, п'є з цього тазика та йде далі. Блискуче, правда?! Крім того, умови роботи у монголів такі, що мама не може брати дитину з собою - його залишають з маленьким братом (ці кадри теж просто клас - коли він лупить малюка колготками, теж мені нянька!), який жорстоко грається, навколо ходять вівці, корови, півники. Часом починаєш переживати за життя дитини. То півень ходить по дивану навколо піврічного дитини, дивись, клюне в око, то повзає під коровами ... а раптом та наступить. Хлопчика часто прив'язують, щоб не тікав. А що робити, коли справ у батьків по вуха - повно стадо овець?!! Але це їхнє життя!
      Нігерія - це взагалі окрема історія, стільки цікавих моментів, з гігієни дитини!  хлопчисько весь час облизує бруд, п'є з калюжі, цілується з собакою. Проте, африканець завжди знаходиться поряд з мамою. Вона з ним розмовляє, співає. Дитина у рік починає співати разом з нею! Поруч постійно бігає ще один малюк, ймовірно брат. Замість вмивання мама ретельно облизує обличчя. Й дитина цілком щасливий без жодних книжок, розвиваючих книг та іншого! Якщо чесно, цей приклад змусив мене задуматися багато про що - ніщо не замінить малюкові живого спілкування з природою, однолітками, мамою.
    Але разом з тим, особисто я пережила моральний шок, побачивши, як монгольська дитина їсть туалетний папір або як малюки шоколадного кольору з задоволенням плескалися в брудному струмочку, пробуючи каламутну воду на смак!
   Разом з тим, коли «цивілізована» крихітка страждає від нудьги в комфортабельній квартирі, наповненій іграшками - мене не дуже здивувало. Адже ми самі, городяни, й часто прагнемо завалити своїх коханих чад всякими «Розвивайками». Можливо, так ми намагаємося компенсувати дитині свою відсутність?! - Подібні питання природним чином заворушилися в моїй свідомості після перегляду фільму. Думаю, питання будуть у кожного свої.
    А ось в Японії та Америці дітки живуть й розвиваються, як у нас, в Україні. З ними ходять на розвиваючі заняття, з ними читають, розмовляють, вони живуть в чистоті, порядку та стерильності.
    Хочу зауважити, що діти з «цивілізованих» країн постійно плачуть у фільмі, хоча їм надається більше уваги, ніж до дітей в менш розвинених державах. З ними грають - вони плачуть, купаються, гуляють - знову плачуть. В той же час діти з Африки та Монголії поводяться абсолютно по-іншому: лежить він серед мух та мовчить, спостерігає за комахами, бігає поруч півень - тиша. Знайомиться з природою! Особливо мене вразило те, як діти поводяться з тваринами. Дитина з Африки спілкується з собакою засовуючи свої маленькі ручки в пащу, не боячись, що собака вкусить його або завдасть шкоди. Інший малюк – «розважається» серед корів, не відчу...


Дніпровський національний університет
ім.О.Гончара
Кафедра фізіології та інтродукції рослин

КОНТРОЛЬНА РАБОТА
З дисципліни «Основи антропології, біології та генетики людини»
на тему «Докази тваринного походження людини та її місце в системі тваринного світу»

Виконала: студентка факультету
                                                                                             053 Психологія


                                                                                                     Перевірив:
                                                                                                     Доцент кафедри фізіології
                                                                                                     та інтродукції рослин


м.Дніпро
2018


План роботи
стор.
ВСТУП. ............................................................................………..……………...        3
 1.  Гіпотези походження людини …………......................................................      4-7
 2.  Докази тваринного походження людини ...….............................................     7-10
 3.  Порівняльні дані єдності людини з тваринним світом …………………..     11-13
 4.  Місце людини в системі тваринного світу ……………………………......    13 - 14
ВИСНОВОК. .............................................................................................…..             15
ЛІТЕРАТУРА. .......................................................................................................       16ВСТУП.

     Одна з найцікавіших і найскладніших тем, які вивчаються в курсі загальної біології, - походження людини. Де, коли і як виник рід людський? Як він розселився по Землі? Важко усвідомити, але перші примати з’явилися близько 70 млн. років тому, перші людиноподібні  мавпи з’явилися – 34 млн. років тому.
      Власний родовід завжди цікавив людей більше, ніж походження рослин і тварин. Спроби зрозуміти й пояснити, як виникла людина , відбиті у віруваннях, легендах, сказаннях самих різних племен і народів. 
      Проблема походження людини завжди цікавила людство, але наукове пояснення вона змогла одержати тільки на основі еволюційного вчення.
      Ця проблема привертала до себе увагу з давніх часів. Ще в античний час людина зізнавався «родичем» тварин.  Протягом багатьох століть вона була огорнута таємницею. Не маючи достатньо знань для вирішення цієї проблеми, людина тривалий час вірила в легенду про те, що її створило всемогутнє божество за своїм образом і подобою. У різних варіантах ця легенда проіснувала до наших днів.
      Однак знайомство з анатомією людини поступово переконувало натуралістів у подібності будови людини й високоорганізованих хребетних, зокрема, приматів. Великий шведський натураліст, творець однієї з наукових систем органічного світу К. Лінней хоч й визнав «божественне»  створення людини, але об'єктивний аналіз наукових фактів змусив його помістити людину в ряд приматів. Тим самим він показав, що людина за своєю біологічною сутністю є тварина, яка належить до класу ссавців, ряду приматів. Найбільше вона схожа за своєю будовою на мавп.1. Гіпотези походження людини.

      Те, як виникла наша планета, чому та у який спосiб на нiй зародилося життя, досi залишається найскладнiшою проблемою i нерозгаданою таємницею для науковцiв. Єдине, що можна стверджувати точно - життя на Землi з'явилося пiзнiше, нiж виникла сама планета. На сьогоднi бiльшiсть учених припускає, що вiк Землi становить близько 6 мiльярдiв рокiв. Але життя на нiй виникло 3,6 мiльярдiв рокiв тому, пiсля чого розвивалося вiд найпростiших живих органiзмiв, що зародилися у водi, до складних, якi вийшли на суходiл. Цей процес тривав мiльйони рокiв. Згодом на планетi сформувалася людина. Походження людини є такою ж таємницею, як i виникнення життя на планетi. Ця проблема постiйно стає приводом для суперечок мiж ученими, якi висувають рiзнi припущення, здогадки й теорiї. Одна з найдавнiших таких теорiї – релiгiйна. Вона ґрунтується на твердженнях священних книг багатьох релiгiй, в яких написано, що людина є творiнням надприродних iстот – богiв. Наприклад, давнi жителi Месопотамiї вiрили в своє божественне начало. У їхнiх легендах розповiдалося про те, як боги вилiпили людей зi своєї кровi та глини, щоб тi задовольняли божественнi примхи. В Древньому Єгиптi, вважали, що люди утворилися зi слiз бога Сонця Ра. Давнi американськi iндiанцi гадали, що походять вiд ведмедiв. Iндонезiйцi ж уважали своїми предками людиноподiбних мавп, тому ставилися до цих тварин, як до своєрiдного лiсового народу. У Древньому Китаї навпаки вважали, що бог створив людей не за власною подобою.
    Однак переважна частина науковцiв завжди наполягала на земному i природному походженнi людства.
      Міркуючи над питанням про причини подібності людини до мавпи, натуралісти прийшли до висновку про філогенетичну, тобто еволюційну спорідненість людини й інших приматів, а значить - до природного походження людини.
      Початок науковому баченню спорідненостілюдини з мавпами поклав Карл Лінней. Саме він об'єднав людину в один ряд з іншими приматами й дав їй бінарну латинську назву Homo sapiens — людина розумна.
      Першу гіпотезу про походження людини запропонував Ж.-Б. Ламарк («Філософія зоології», 1809 p.). Він уперше висловив гіпотезу про природне походження людини від давніх мавп, які перейшли до прямоходіння. Причому, що важливо, стадний спосіб життя первісних людей сприяв розвитку мови. Гіпотеза Ламарка, яка була умоглядною, не мала успіху, але вона вплинула на натуралістів, які продовжували працювати над проблемою антропогенезу.
      Середина XIX ст. ознаменувалася двома важливими відкриттями у галузі антропології (від грец. антропос - людина і логос - вчення) - науки, що вивчає людину як біологічний об'єкт. По-перше,були знайдені кам’яні знаряддя праці прадавніх людей, які жили за часів мамонтів.
       По-друге, вдалося знайти рештки стародавніх людей: спочатку череп, а згодом і цілий скелет неандертальця. Ця назвапоходить від ущелини Неандерталь, - місця, де вперше були знайдені рештки цієїстародавньої людини. За певними ознакамичереп прадавньої людини відрізнявся відчерепа людини сучасного типу та мав деякі мавпячі риси.
     Тому неандертальця визначили як проміжну ланку між мавпами й сучасною людиною. Ці факти стали підставою для визнання еволюції людини реальним фактом.
      Великий внесок у розв'язання проблеми походження людини зробив творець істинно наукової теорії еволюції Ч. Дарвін. Чарльз Дарвiн стверджував, що живi органiзми постiйно змiнюються пiд впливом природних умов i серед них виживають тiльки найсильнiшi та найпристосованiшi. Саме тому вiдомий дослiдник вважав, що пращурами людини є первiснi людиноподiбнi мавпи.У своїх роботах «Походження людини й статевий добір» (1871 р.) та  «Про вираження емоцій у людини і тварин» (1872 р.) він узагальнив величезний матеріал, що був накопичений до 70-х років XIX століття й довів, що людина принципово не відрізняється від інших видів тварин та її еволюція відбувалася під дією тих же біологічних чинників еволюції - спадкової мінливості, боротьби за існування й природного добору. Ці ідеї Ч. Дарвін підтвердив багатьма незаперечними доказами. Наведені ним докази тваринного походження людини у найзагальнішому вигляді зводяться до: 1) порівняльно-анатомічної схожості (подібної будови) людини й інших тварин; 2) порівняльно-ембріологічної схожості (подібності зародків) людини й тварин; 3) наявності у людини рудиментів та атавізмів.
      Таким чином, Ч. Дарвін, досліджуючи проблему природного походження людини, звернув основну увагу на людину як на біологічний вид - Homo sapiens. У той же час людина відрізняється від усіх тварин, включаючи людиноподібних мавп, якісною своєрідністю. Ця особливість виділяє людину серед інших представників усього тваринного світу і полягає в тому, що вона є істотою біосоціальною.
      Прихильники цiєї теорiї стверджують, що людиноподiбнi мавпи i первiснi люди схожi за будовою тiла. На питання «чому ж сьогоднi не вiдбувається перетворення мавп на людей?» у науковцiв є готова вiдповiдь. Вони переконують, що нинi не вiдбуваються такi значнi клiматичнi змiни, якi сталися мiльйони рокiв тому i призвели до еволюцiї певних видiв живих iстот. Проте жодна з цих теорiй не сприймається сьогоднi як остаточно доведена, i походження людини залишається темою для наукових дискусiй.
     Ідею щодо того, що люди й сучасні людиноподібні мавпи - найближчі родичі, що місце людини в зоологічній системі - поруч з людиноподібними мавпами, також розвивали й інші видатні еволюціоністи кінця XIX ст.англієць Томас Гекслі (1825-1895 рр.) та німець Ернст Геккель (1834-1919 рр.). Останнійдетально дослідив не лише будову тіла приматів, а й особливості їх ембріологічного розвитку, які майже не відрізняються від ранніх етапів розвитку людини.
      Дані, здобуті у XX ст., доповнили дослідження, розпочаті у XIX ст. Це, зокрема, нові палеонтологічні знахідки, які дали змогу встановити послідовність викопних форм від прадавніх мавп до людини сучасного типу.
      Особливий інтерес викликали молекулярно-генетичні дані, що були отримані у другій половині цього століття, які доводять, що людину та сучасних людиноподібних мавп, образно кажучи, «виліпили з однакового молекулярного тіста». З'ясувалося, що люди та їх найближчі родичі — шимпанзе й горила - мають генетичнийматеріал, однаковий на 95-98...