Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Договор (RU-PL)

1.2. Количество товара по каждой позиции поставляемого по настоящему Контракту, единица измерения, цена за единицу, код товара по ТНВЭД РФ, указано в Приложении №1 к настоящему Контракту.
1.3. Покупатель за каждую купленную им партию товара обязан передать Продавцу документы, указанные в Приложении № 2 к настоящему Контракту.
1.4. Контракт действителен с момента подписания его обеими сторонами и до 01.01.2001 г., а в части расчетов - до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

1.2. Ilość towaru dla każdej pozycji dostarczonego wedlug niniejszej Umowy, jednostka miary, cena jednostkową, kod towarów wedlug Nomenklatury towarowej zagranicznej działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej zawiera Załącznik Nr 1 niniejszej Umowy.
1.3. Kupujący za każdą nabytą partię towarów zobowiązuje się przekazać na rzecz Sprzedającego dokumenty, wymienione w Załączniku Nr 2 do niniejszej Umowy.
1.4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony i obowiązuję do 01.01.2001 r., a w części rozliczenia – do pełnego wykonania przez strony swoich zobowiązań, wynikających z niniejszej Umowy.