Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

УКРАИНА_Догов.о разр-ке техн-ии в химии

Договор на разработку проекта технологии в химии
ДОГОВІР
на розробку технології в хімії №____


___січня дві тисячі дев’ятнадцятого року                                                         м._______


           Виконавець:
Фізична особа - підприємець М, розрахунковий рахунок: 21 в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Пр», МФО 3 иномер , що мешкає за адресою: ,  область, м.Д, м.К, пр-т., буд., який є фізичної-особою підприємцем платником єдиного податку 3 групи без ПДВ, який діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і громадських формувань № 2 0 від 2018, з одного боку, та

Замовник:
Товариство із обмеженої відповідальністю "________________", р/р _________________ в ПАТ "_______________________" м.__________, МФО ___________, ідент. код юрид. особи згідно виписки з ЄДРПОУ ___________, юридична адреса: ______, м.___________, вул.______________________, буд.____________, що є юридичною особою, в особі Директора –___________________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

які в подальшому разом іменуються "Сторони", на підставі ст.cт.626 – 654, 892 – 900  Цивільного кодексу України, уклали цей Договір на розробку технології в хімії  №__ (надалі - "Договір") про таке:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник за власним завданням доручає, а Виконавець зобов'язується виконати наступну науково-дослідну роботу: розробити технології в лабораторних умовах в галузі хімії (надалі - «Технології») а саме _______________________________________________________________________________, і, відповідно, Замовник зобов’язується прийняти виконану роботу та оплатити її.
1.2. Обсяг і зміст робіт, які Виконавець зобов'язується виконати, визначаються діючим законодавством України та цим Договором. Завдання на проведення науково-дослідницької роботи: розробки технології в лабораторних умовах в галузі хімії, розробляється Замовником після підписання даного Договору на підставі розрахунків і вихідних даних, наданих Замовником в термін не більше 5 (п'яти) робочих днів, з моменту укладення даного Договору. Технічне завдання стає невід'ємним додатком даного Договору і обов'язковим для обох сторін з моменту його затвердження Замовником.
1.3. Всі вимоги Замовника до проектно - кошторисної документації, що розробляється відповідно до цього договору, містяться в Технічному завданні на Технології (Додаток №1).
1.4. Етапи виконання робіт вказані в календарному плані виконання робіт (Додаток №2 до Договору).
1.5. Проектно - кошторисна документація, що розробляється відповідно до цього Договору, повинна відповідати вимогам діючого законодавства України, а також іншим вимогам цього Договору.
1.6. В якості підтверджуючих документів щодо уточнення або щодо запиту додаткових вихідних даних ними можуть бути наступні: листи, електронні повідомлення.


2. СТРОК ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Строк виконання робіт: 49 робочих днів з дня отримання вихідних даних та передоплати. (Додаток №1), що є невід'ємною частиною даного Договору і надання вихідних даних відповідно до п.4.4.1.
2.2. Строк виконання робіт може бути змінений за письмовою згодою сторін.
2.3. Строк виконання робіт збільшується в разі:
2.3.1. Порушення Замовником умов Договору (в тому числі, несвоєчасна оплата робіт, порушення строку надання вихідних даних);
2.3.2. Зміна вихідних даних, що призвело до проведення додаткових робіт;
2.3.3. Виникнення форс-мажорних обставин.
2.4. Строк виконання робіт збільшується на строк протягом якого діяли вищевказані обставини.
2.5. Обчислення терміну дії Договору починається з моменту підписання Сторонами технічного завдання, або програми (техніко-економічні показники) та тематики робіт (Додаток №1).
2.6. У випадку надання неповних вихідних даних з боку Замовника або надання вихідних даних і уточнень ним по ходу виконання проектування – то цей час (в який входить час на очікування або час на уточнення) не входить в термін виконання проекту (тобто термін реалізації Договору автоматично продовжується на цей час).


3. УМОВИ, ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість робіт за Договором складає: _______________ (___________тисяча) грн. в тому числі ПДВ ________ (__________________) грн. ___ коп.
3.2. Вартість робіт може бути змінена за письмовою згодою Сторін.
3.3. При зміні вартості робіт сторони підписують додаткову угоду.
3.4. ___% від загальної вартості виконання робіт за цим Договором, що складає _______________ грн., в тому числі ПДВ - ________________ грн., Замовник сплачує Виконавцю у вигляді авансу протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту укладення цього Договору і отримання Замовником оригіналу рахунку Виконавця на оплату авансу.
3.5. Датою оплати робіт є дата зарахування коштів на рахунок Виконавця.
3.6. Порядок узгодження ціни визначається Протоколом узгодження договірної ціни (Додаток №4).


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Виконавця:
4.1.1. На  належне  виконання Замовником усіх  зобов'язань  за  цим Договором.
4.1.2. Залучати для виконання науково-дослідних робіт інших осіб за згодою Замовника.
4.1.3. Достроково розірвати Договір у разі невиконання Замовником умов цього Договору, письмово повідомивши про це Замовника за 10 (десять) календарних днів до моменту розірвання.
4.1.4. Публікацію загальних даних про виконувані роботи з розробки Технологій (назва робіт, Замовника, ілюстративні 3-D моделі, зображення (яке розробляється) об'єктів лабораторного дослідження, без розкриття технічних, економічних і комерційних деталей проекту.
4.1.5. Виконавець має право використати одержаний ним результат робіт також для себе, якщо інше не встановлено Договором.


12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із його дією, укладенням, виконанням, зміною та припиненням, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та (або) відповідними нормами чинного цивільного, господарського законодавства України.
12.2. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регламентуються відповідно до чинного цивільного та/або господарського законодавства України.
12.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.


13. ДОДАТКИ:

- №1 Технічне завдання на розробку Технології - __арк.;
- №2 Календарний план виконання робіт – ___арк.;
- №3 Акт прийому-передачі – ___арк.;
- №4 Протокол узгодження договірної ціни – __ арк.

Підписи сторін:
За Підрядника:

_______________   М .Г.
За Замовника:

__________  _____________