Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Переклад технології вирощування соняшнику UKR-ENG

Технологія вирощування  соняшнику

Система  обробітку ґрунту під соняшник
Соняшник  є  поганим  попередником  для  зернових та інших культур. Головним  завданням  обробітку  ґрунту  є нагромадження достатньої кількості води в ґрунті, мобілізація поживних речовин, знищення бур’янів.
Основний обробіток  ґрунту
На  полях,  засмічених  багато-річними  бур’янами (сот,  берізка  польова), застосовують зяблевий обробіток. Слідом  за  збиранням  попередника поле  лущать  лущильниками  ЛДГ-10;  ЛДГ-5; ЛДГ-15 на глибину 6-8 см. Через 2 тижні після першого лущення проводять друге  плугами – лущильниками  ППЛ-10-25  на глибину 10-12 с м  або  важкими  дисковими боронами  БД-10,  БДТ-7. Наприкінці  вересня  і  на  початку  жовтня  поле орють на глибину 27-30 см. Якщо  соняшник  розміщують  після  просапних культур поле орють на глибину 25-27 см.
Передпосівний обробіток  ґрунту
Рано  навесні,  для  збереження  вологи  в  ґрунті, проводять боронування важкими боронами. Проводять  також 1-2 культивації  для  знищення бур’янів: перша – на глибину 10-12 см, друга – на 6-8 см.  Під  культивацію  вносять  гербіцид  трефлан – 2-5 кг/га з негайним загортанням у ґрунт.
Система  удобрення соняшнику
 Соняшник  дуже  вимогливий  до  поживного режиму ґрунтів. Особливо багато забирає з ґрунту калію. Фосфорні  і  калійні  добрива  вносять  під  оранку, азотні – навесні під культивацію. Органічні  добрива  краще  вносити  під  поперед-ник – 30-40 т/га під просапні культури. На  полях,  де  не  вносили  мінеральних  добрив восени, їх вносять навесні під культивацію, а також водночас із сівбою – на глибину 10-12 см.
Підготовка  насіння  до сівби
Для  сівби  використовують  кондиційне, каліброване насіння, схожість якого не нижча 85%, а чистота – 98%. Проти  хвороб  його  протруюють  одним  із  таких препаратів,  як  апрон – 3 л/т;  діток – 2,5 л/т  або ровраль фло – 8 л/т. Найбільш  ефективно  застосовувати  інкрустацію насіння,  де  до  захисної  плівки  можна  додавати фунгіциди, інсектициди, мікроелементи.
Сівба  соняшнику
Строки  сівби  соняшнику  настають,  коли  ґрунт прогріється на глибині 10 см до 8-12° С. Як  ранні,  так  і  пізні  строки  сівби  не  дають бажаних результатів. Орієнтовано  соняшник  потрібно  висівати  через 8-15 днів після початку польових робіт навесні. Спосіб  сівби – пунктирний  з  шириною  міжрядь 70 см.  Глибина  загортання – 6-8 см,  насіння  гібридів загортають  на 3-4 см  мілкіше.
Догляд  за посівами соняшнику
За  потреби  відразу  ж  після  сівби  проводять коткування. За умови сівби у холодніший ґрунт у ранні строки боронування  проводять  двічі.  Сходить  соняшник через 10-12 днів. Коли  соняшник  має 1-3 пари  справжніх  листків проводять  післясходове  боронування. Під  час  вегетації  проводять  міжрядні  розпушування  культиваторами  КРН-4,2  або  КРН-5,6А  на глибину 6-8 см.  Гербіциди  на  забур’янених  полях  вносять  в основному  до  сівби  або  до  появи  сходів соняшнику з негайним загортанням їх у ґрунт. Для  кращого  запилення  на  посіви  соняшнику доцільно  вивезти  пасіку – 1-1,5 бджолосім’ї  на 1 га. Врожай підвищується на 30-50%.
Збирання соняшнику
Збирати соняшник рекомендують, коли побуріє 60-70% кошиків. Щоб  прискорити  достигання  проводять  десикацію  соняшнику. Посіви обприскують одним із таких препаратів, як баста – 2 л/га; раундап – 3 л/га; реглон − 3 кг/га за середньодобової температури 13-14° С. Через 11-12 днів  після  десикації  соняшник збирають. Обмолочують  соняшник  зерновим  комбайном Дон 1500 з  пристроєм  ПСП-1,5М. Після  очищення  товарне  насіння  підсушують  до вологості 12%, а  насіннєвий  матеріал  до 7%, після чого насіння закладають на зберігання.


Technology of sunflower cultivation
Tillage system for sunflower
Sunflower is a bad forecrop for grain and other crops. The main objective of tillage is accumulation enough water in the soil, mobilization of nutrients and weeding.
Basic tillage
Winter tillage is used in the fields, weedy perennial wild grass (sow-thistle,cornbind).  After collecting forecrop field is scarified by topsoil plow LDH-10; LDH-5; LDG-15 at a depth of 6-8 cm. In 2 weeks after the first plowing fulfil the second by plows - topsoil plow PPL-10-25 at a depth of 10-12 meters or heavy disk harrow or a BD-10, BDT-7. Field is plowed at a depth of 27-30 cm at the end of September and early October. If sunflower is placed after cultivated crops, field is plowed at a depth of 25-27 cm.
Secondary tillage
Early in the spring, harrowing is carried out by heavy harrows to preserve moisture in the soil. Also, 1-2 cultivation for weeding is carried out: first - at a depth of 10-12 cm, second - at 6-8 cm. Herbicide treflan is applied under cultivation- 2-5 kg / ha with immediate wrapping into the soil.
Fertilization system of sunflower
Sunflowers are very picky about soil nutrient regime. Especially it absorbs a lot potassium from ground. Phosphoric and potash fertilizers are applied for plowing, nitrogen fertilizers – under cultivation in the spring. Organic fertilizer is better to apply under forecrop – 30-40 t / ha under cultivated crops. Mineral fertilizers are applied under cultivation in spring, in the fields where they are not applied in the autumn, and at the same time with sowing - at a depth of 10-12 cm.
Preparation seeds for sowing
Certified calibrated seeds is used for sowing, and its germitation is not lower than 85%, and purity – 98%. Seeds is threated against diseases by one of drugs such as apron - 3 l/t; ditok - 2.5 l/t or rovral flo - 8 l/t. It is the most effective to use seeds inlay, where to protective membrane can be added fungicides, insecticides, micronutrients.
Sowing sunflower seeds
The best time to start sowing seeds when soil is warmed up to a depth of 10 cm to 8-12 ° C. Both early and late terms of sowing do not give the desired results. Approximately, sunflower need to be sown in 8-15 days after the start of spring field works. Method of sowing - dotted with 70 cm row spacing. Drilling depth is 6-8 cm, hybrid seeds are buried more finely at 3-4 cm.
How to care for sunflower crops
If necessary, packing is carried out immediately after sowing. Harrowing is  carried out twice in case of sowing in the colder soil in early periods. Sunflower rises in 10-12 days. Post-emergent harrowing is done when the sunflower has 1-3 pairs of true leaves. During the growing season interrow loosening is performed by cultivators KRN-4.2 or KRN-5,6A to a depth of 6-8 cm. Herbicides on weedy fields are applied mainly before the sowing or before the sunflower sprouting with immediate incorporation them in soil.  It is advisable to take apiary in sunflower crops for best pollination – 1-1,5 honey-bee colony per 1 hectare. The harvest is increased by 30-50%.
 Harvesting sunflowers
It is recommended to harvest sunflowers, when 60-70% sunflower hearts turn brown. Sunflower desiccation is carried out to hasten ripening. Crops are sprayed one of these herbicides, as Basta - 2 l/ha; Roundup - 3 l/ha; Reglon - 3 kg/ha at average daily temperature of 13-14 ° C. Sunflower is harvested in 11-12 days after desiccation. Sunflower is threshed by grain harvester Don 1500 with the device PSP-1.5M. After cleaning the market seeds are dried to a moisture of 12% and seed grains to 7% and then seeds are laid in storage.