Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Перевод статьи с журнала UKR-ENG

Астрономи знайшли нову планету, схожу на Землю
Команда вчених Європейської південної обсерваторії (ESO) знайшли планету, схожу на Землю за 11 світлових років від Сонячної системи.
Вчені сподіваються виявити на ній життя. Клімат на планеті, що обертається навколо спокійної зірки Ross 128, - помірний. Маломасивна екзопланета робить оберт за 10 днів.
Новий космічний об'єкт назвали Ross 128 b.
"Після Проксими b це друга за близькістю до нас землеподібна планета з помірним кліматом. До того ж це найближча до Землі планета, яка обертається навколо неактивної червоної карликової зірки, що підвищує ймовірність виявити на ній життя", - йдеться у заяві обсерваторії.
Ross 128 b знайшли астрономи, які працюють із приймачем ESO HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) у Чилі.
Вчені розрахували, що температура на поверхні "нової" планети має коливатися від -60 до 20 °C.
Однак вчені не поспішають з висновками: поки їм не вдалося зрозуміти, чи перебуває Ross 128 b усередині, зовні або на межі зони населеності (тобто на такій відстані від зірки, за якої на планеті може бути вода).
Лише з'ясувавши це, вони зможуть зрозуміти, чи можливе життя на екзопланеті чи ні.
Найближча екзопланета до Землі з помірним кліматом - Проксима b, що обертається навколо зірки Проксима Центавра. Про її відкриття астрономи ESO оголосили в серпні 2016 року.
Карликова Зірка Проксима Центравра віддалена від Сонячної системи на чотири світлові роки. Однак, як стверджують фахівці ESO, зірка Ross 128 рухається у бік Землі, і "за розрахунками всього лише через 79 000 років - в космічних масштабах це просто мить - саме вона стане нашою найближчою космічною сусідкою".
Вчені прогнозують, що планета Ross 128 b може наближатися до Землі.
"Не дивлячись на помірні умови на поверхні планети Proxima b, під час спалахів материнської зірки вона може піддаватися інтенсивному ультрафіолетовому і рентгенівському опроміненню, набагато більш сильному, ніж те, яким Сонце опромінює Землю", - пояснюють астрономи ESO.
На відміну від своєї "суперниці", Ross 128 є "спокійнішою", тому на її планетах теоретично можливе життя.


Astronomers have found a new planet similar to Earth
A team of scientists from the European Southern Observatory (ESO) have found a planet that looks like Earth, 11 light years from the solar system.
Scientists hope to find out life on this planet. The climate on a planet rotating around the calm star Ross 128 is temperate. Low-mass exoplanet (extrasolar planet) rotates(circles) for 10 days.
The new space object was named Ross 128 b.
«This is the second Earth-like planet with a temperate climate near us after Proxima b. Moreover, this planet is the nearest to Earth, which circles around an inactive red dwarf star, it increases the probability to discover life on it, » said (inform) the observatory statement.
Ross 128 b was found by astronomers, who working with the ESO HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) receiver in Chile.
Scientists have calculated that the temperature on the surface of the "new" planet should fluctuate from -76 °F to 68 °F.
However, scientists are not in a hurry with the conclusions: until they could figure out whether Ross 128 b is inside, outside, or at the boundary of the population zone (that is a distance from the star where the planet can have water).
Only finding out it, they will understand if life on exoplanets possible or not.
The nearest exoplanet to Earth with a temperate climate is Proxima b, which circles around Proxima Centaur's star. ESO astronomers announced about its descovery in August 2016.
The Dwarf Star of Proxima Centravra is remote from the solar system for four light years. However, according to ESO experts, the star Ross 128 is moving toward the Earth, and "by calculations only after 79,000 years - it's just an instant on a cosmic scale, - it will be it who become our nearest  neighbor in space."
Scientists predict that the planet Ross 128 b may be close to the Earth.
"Despite the moderate conditions on the surface of the planet Proxima b, during the outbursts of the host star, it can be irradiate by intense ultraviolet ray and X-ray, much more stronger than the one that the Sun irradiates the Earth," explain ESO astronomers.
Unlike its "rival", the Ross 128 is "calmer", so theoretically it may be life on its planets.