!
.

, , -

----------------------- Page 1-----------------------

Стипендія 2017. Невже отримуватимуть лише «відмінники» ?Чи маю я право на сти- 830 грн, у закладах III-IV ракетно-космічна техніка; правилами”, - пояснила кілька тижнів. Критері-

пендію, якщо середній рівня акредитації - 1100 суднобудування; мета- Лілія Гриневич. альна система ,яка пе-

бал оцінок на сесії ста- грн. Разом з тим, розмір лургія, електроенерге- Сергій Марченко на на- рейшла до нас від

новить… Саме це пи- соціальної стипендії в тика, електротехніка та раді зазначив, що робота Радянського Союзу не

тання найчастіше професійно-технічних електромеханіка; енерге- над проектом Постанови для всіх є зручною та

цікавить студента. Рей- училищах становитиме тичне машинобудування; ведеться дуже опера- вигднію, але наша влада

тинг успішності склада- 1000 грн, у вищих на- атомна енергетика; теп- тивно, тому затримки з ніколи цього не зрозуміє.

ється на підставі вчальних закладах - 2000 лоенергетика; гідроенер- переходом на нову си- Якщо підвищили міні-

вимірів навчальних до- грн. При цьому акаде- гетика; гірнича справа; стему стипендій бути не мальну зарплатню , чому

сягнень здобувачів мічні стипендії прези- нафтогазова інженерія і повинно. При цьому важ- тоді позбавили стипендії

вищої освіти з кожного дента України в ПТУ технології. ливо, щоб Верховна тих, хто не добрав лише

предмету. Такий поря- становлять 1200 грн, у У нараді також взяли Рада України вчасно при- декілька балів? Наша

док регламентовано закладах I-II рівня акре- участь заступник Міні- йняла бюджет на наступ- країна та уряд хоче жити

Постановою Кабміна дитації - 1800 грн, у за- стра фінансів Сергій ний рік, бо без цього по-європейському , але

«Про внесення змін до кладах III-IV рівня Марченко та Перший за- документу нові правила як? В Европі існує про-

стипендіального забез- акредитації - 2300 грн. А ступник Міністра соціаль- діяти не почнуть. житковий мінімум , який

печення». іменні та академічні сти- ної політики Ольга Після затвердження Дер- дозволяє жити, а не ви-

До рейтингу вклю- пендії, засновані Кабіне- Крентовська. Було до- жавного бюджету України живати.Европейці живуть

чаються усі студенти том міністрів, у ПТУ мовлено, що Міні- на 2017 р. та оприлюд- за вищим соціально-еко-

ВНЗ денної форми на-

вчання. Він формується становитимуть 1000 грн, стерство соціальної нення прийнятої поста- номічним рівнем, тому

за результатами успіш- у вузах I-II акредитації - політики надасть свої нови Міністерство освіти і порівнювати нашу ситуа-

ності в навчальному се- 1600 грн, у вузах III-IV пропозиції щодо виплат науки України спільно з цію з європейською є не-

местрі — на підставі акредитації дореним. Студентство

оцінки з кожного пред- - 2100 грн. за те, щоб реформу-

мету. При цьому врахо-

Отримання вати стипендію, сту-

вується участь студента

у громадській, спортив- соціальних дентство за те, щоб

ній і науковій діяльності. стипендій у стрворити рейтинг по

Слід зауважити, що про- 2017 році стобальній шкалі, але

цедура складання рей- відбува- проти різкого урізання

тинга стипендій повинна ється на під- стипендії. Раніше всі

бути однаковою для усь- ставі гналися за знаннями ,

ого курса — дискриміна- письмової а зараз почнеться

ція в цьому питання не заяви сту- війна за те, щоб ви-

допускається і карається дента. Сти- жити.

законом. пендіальна Якщо робити якісь

Рейтинг успішності сту- комісія при- виснови ,то можна

дентів вищих навчальних ймає рі- сказати , що влада

закладів вимірюється у шення про зробила не зовсім

балах. До стипендіаль- призна- вірне рішення, по-

них списків не вклю- чення або трібно поступово

чаються учні, які набрали відмову в зменшувати кількість

кількість балів, меншу за наданні соціальної сти- соціальних стипендій ви- Міністерством фінансів бюдетних місць , щоб не

межу незадовільного на- пендії протягом трьох значеним категоріям гро- муситимуть розробити і здійснювати потенційних

вчання. Також не отри- днів з моменту отри- мадян. затвердити відповідний проблем для студентів.

мають права на мання відповідного звер- “Ми зацікавлені, щоб ака- паспорт бюджетної про- Від можливої затримки

стипендію особи, які нення. демічні стипендії були грами, Міністерство виплати стипендії (з

мають академічну забор- Право на соціальну сти- більшими за соціальні, освіти муситиме розро- об'єктивних причин, ...


2016
. , ᒺ 񳺿 . - , - - , - , , , , , . , , , . USAID , , , ͳ , . , , , . , , .

̳:

̳ , .
, XX : , , . , .
̳, . 2000 , , . XX : , . . ϳ , .
Գ , . , , : , , , . , ? , . 쳺 , . .
, , , ̳, . . 90- : : , ̲, . ϳ , : , .
ϳ : . , .

: .

-2016. , , 50 -2016.

, , . , : 򳺿 , . ( ) 9 . , , , . , ? . 18 , 9 . , .

. , , Russia. , . 1277 , . , 1147 . , , . , , , ³ .

, , , , . , . . 䳿. . , , .

, . . , ͳ. , 1941-, 1939-, . ͳ. : 17 , . ͳ ? , . , .

, -. , , . , . , , , . , , . . , ó, , , 45- , 񳿻.

, , : , 100 , -.

- , , . , .


, , . . , , , . , , , , ? 񳺿 , , , , , .


³ . 5-10 2017.


, , . 29 (., 189) .
5 , , .
³ 5 18:00 (. ,66) ,㳿, , . .
(. , 4). ϳ - , .
:
(098)596-98-25
(099)358-35-74