Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Мої зразки

Текст оригіналу
Переклад
Structure and Dynamics of Molecules
Acquiring a detailed understanding of interactions between individual molecules is of great importance to physics and chemistry. The research theme Structure and Dynamics of Molecules unravels these interactions of molecules by building on a fundamental  understanding of molecular structures. Processes that are studied include motions within (bio) molecules, as well as collisions between molecules  and chemical reactions. Experiments are often based on advanced spectroscopic techniques such as Nuclear Magnetic Resonance and various laser techniques.
The specific systems  under study are often of relevance to atmospheric, biophysical, analytical and astrochemical sciences. Examples are small to medium-sized molecules including biomolecules, non-covalently bound complexes, scattering and diffusion on ice surfaces, and collisions of molecules with atoms, molecules or surfaces. Ultimately, a full understanding of molecular interactions may allow us to actively control macroscopic systems, with applications ranging from more efficient chemical reactors to molecular quantum devices.
Структураі рух молекул
Досягнути детального розуміння про взаємодію між окремими молекулами є дуже важливим завданням фізики і хімії. Тема дослідження про структуру і динаміку молекул розкриває ці взаємодії молекул грунтуючись на фундаментальному розумінні молекулярної будови. Процеси, які вивчались, включають в себе як рухи молекул (біомолекул) так і зіткнення між ними, а також хімічні реакції. Експерименти часто спираються на залучену заздалегідь спектроскопічну техніку, таку як ядерний магнітний резонатор, а також різну лазерну техніку. Специфічні системи, що вивчаються часто пов’язані з атмосферними, біофізичними, аналітичними і астрохімічними науками. Зразок збільшений щоб показати як молекули середнього розміру, включаючи біомолекули, нековалентні пов’язані комплекси розсіюються і взаємодіють на поверхні льоду, і як відбувається зіткнення молекул з атомами, іншими молекулами або поверхнями. Безперечно, повне розуміння молекулярної взаємодії може дозволити нам активно контролювати макроскопічні системи різного порядку застосування: від більш продуктивних хімічних реакторів до молекулярних квантових приладів.


Текст оригіналу
Переклад
Safe Transport of Containers by Sea
In December 2008, the International Chamber of Shipping (ICS) and the World Shipping Council (WSC), published ‘Safe Transport of Containers by Sea: Guidelines on Industry Best Practices’.  
The Guidelines have been produced to minimise the dangers to containerships, their crews, and all personnel involved with containers throughout the transport chain, and were developed by an expert industry working group, meeting in London and Washington DC during 2008.  The Guidelines have now been presented to governments at IMO where they have been well received.  Encouragingly, the Guidelines have also attracted a positive response from shippers’ organisations who, under the umbrella of the Global Shippers Forum (GSF), have lent their support to this brochure. The primary responsibility for the
safe transport of containers by sea rests with containership operators.  However, there are many other parties in the transport chain concerned with the safe movement of containers.  There are those employed by shipping lines involved with the booking and assignment of cargoes, and the subsequent arrangements for stowage planning; and there are the freight forwarders, ports and terminal operators and - particularly important -  the shippers, from whom the cargo originates.  All of these players have important responsibilities which are addressed by the Industry Guidelines.
Particular emphasis is given by the Guidelines to the responsibilities of those involved with the correct packing, labelling and weighing of cargoes when they are stuffed into containers,  and the accurate declaration of goods by cargo interests.
Безпечне транспортування контейнерів морем
У грудні 2008-го Міжнародна палата судноплавства і Світова рада судноплавства опублікувала «Безпечне транспортування контейнерів морем: Путівник по кращому досвіду в цій індустрії». Путівник був розроблений щоб мінімізувати небезпеки для контейнерних кораблів, їхніх команд і всього персоналу, залученого в транспортування на всіх його стадіях. Він був розвинутий експертами робочої групи цієї галузі на зустрічах у Лондоні і Вашингтоні протягом 2008 року. Путівник був представлений урядам Міжнародної морської організації, де його з радістю прийняли. Заохочує те, що Путівник також отримав позитивні відгуки від корабельних організацій, які під егідою Світового корабельного форуму виразили свою підтримку цій брошурі. Первинна відповідальність за безпечне транспортування контейнерів морем залишається за операторами цих перевезень. Проте існує багато інших складових транспортного ланцюга, які стосуються безпечного руху контейнерів. Є ті, чия робота на судноплавних лініях пов’язана з букінгом і завданнями по вантажах, а також з тимчасовим розміщенням для перевалочного планування. Також є отримувачі вантажів, оператори портів і терміналів і, особливо важливо, судноплавці, від яких походить вантаж. В усіх цих гравців є важлива відповідальність, на яку звертає увагу галузевий путівник. Окремий наголос робиться путівником на відповідальності тих, хто залучений в правильне упакування, маркування і зважування вантажів, коли вони поміщені в контейнери і точне декларування товарів зацікавленими особами.