Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Курсовая работа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Аришева Христина Андріївна
КУРСОВА РОБОТА
з предмета: «Кримінальне право»
на тему: «Призначення покарання за сукупністю злочинів»
Курс III Група ЗПР-161


Робота подана на кафедру            Робота допущена до захисту          Робота захищена з
                                                            _______ Науковий керівник          оцінкою _____________
«___» ____________ 20__р.             «__» _____________ 20 __р.             «__» ___________20 __р.
                                                                                                             _______ Голова комісії
                                                                                                          _______ Член комісії
Чернігів 2019
План
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика призначення покарання за сукупністю злочинів……4
  • Поняття та ознаки сукупності злочинів………………………………………………4

1.2. Загальні засади призначення покарань за сукупністю злочинів………………………6
1.3. Правила призначення покарань і зарахування строку ув’язнень………………………9
1.4. Основні принципи призначення покарання за сукупністю злочинів…………………10
Розділ 2. Кримінально-правова характеристика сукупністю злочинів у кримінальному праві України…………………………………………………………………………………13
2.1. Характеристика сукупності злочинів у кримінальному праві України………………13
2.2. Характеристика системи призначення покарання у кримінальному праві України…15
2.3. Призначення за сукупністю злочинів додаткових покарань у кримінальному праві....................................................................................................................................20
Висновки
Список використаних джерелВСТУП
Актуальність теми. Політика держави у боротьбі зі злочинністю передбачає комплекс заходів, серед яких головну роль виконують заходи соціального, економічного, політичного, правового, організаційного та культурно - виховного характеру. В системі цих заходів певне місце займає і покарання. Воно є необхідним засобом охорони суспільства від злочинних посягань. Виконання цієї ролі здійснюється як за допомогою погрози покаранням, яка існує в санкції кожної кримінально - правової норми, так і шляхом його реалізації, тобто примусового впливу на осіб, що вже вчинили злочини.  
Сучасне суспільство надало людині широкі права і можливості, до використання яких потрібно підходити відповідально. Це зумовлюється тим, що можливості людини в суспільстві на багато виросли. В сучасному світі кожний залежить від усіх, а усі від кожного. У цих умовах безвідповідальна поведінка і злочинні діяння є соціальним злом, яке породжує протиправність і значну суспільну небезпеку.
      Кримінальне право як окрема галузь права покликане вести ефективну боротьбу із злочинами (протиправними суспільно небезпечними діяннями.. В процесі підвищення вимог до законодавчої та правозастосовної діяльності, обумовленого розбудовою в Україні правової держави, особливого теоретичного та практичного значення для визначення підстав кримінальної відповідальності та меж призначення покарання при вчиненні кількох злочинів набуває проблема дослідження множинності, зокрема сукупності злочинів.
      Притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності - це дуже складна і довготривала процедура. Основним в цій процедурі є встановлення у діях злочинця передбаченого кримінальним законом злочину, а точніше складу злочину.
Для досягнення мети курсової роботи вирішувалися такі завдання:
- визначити поняття сукупності злочинів;
- окреслити підходи до призначення покарань за сукупністю злочинів;
- розглянути особливості призначення покарання за сукупністю злочинів;
- висвітлити правила складання покарань і зарахування строку ув'язнення.
Об’єкт дослідження курсової роботи є законодавство України.
Предмет дослідження – призначення покарання за сукупністю злочинів.
Методи дослідження: логічний, структурно-функціональний, системний.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Окремі питання порушеної проблематики висвітлено у працях М. І. Бажанова, Ю. В. Білої, А. А. Вознюка, Н. О. Гуторової, І. М. Даньшина, Л. М. Демидової, С. О. Єфремова, Г. П. Жаровської, І. В. Іваненко, О. О. Кваші, М. І. Мельника, І. І. Митрофанова, Г. В. Новицького, М. І. Панова, А. М. Притули, В. В. Ткаченко, М. І. Хавронюка, П. Л. Фріса та ін.


Розділ 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ЗЛОЧИНІВ.
  • Поняття та ознаки сукупності злочинів.

      Сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох чи більше злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з яких її не було засуджено (ч. 1 ст. 33 КК).
      Ознаки сукупності злочинів:
1) вчинення особою двох чи більше злочинів, причому кожен із них має характер окремого, самостійного, одиничного злочину; 2) кожен із злочинів, які утворюють сукупність, передбачений самостійною статтею КК, тобто кваліфікується за однією, окремою статтею кримінального закону або за різними частинами однієї й тієї ж статті КК. Сукупність не утворюється лише за вчинення двох чи більше тотожних злочинів, коли йдеться про повторність; 3) за жодний злочин, який входить до сукупності, особа не була ще засуджена. Це означає, що всі злочини особа вчинила до винесення вироку хоча б за один із них. Якщо ж новий злочин вчинений особою після винесення вироку, має місце рецидив.
      Види сукупності злочинів: сукупність ідеальна і сукупність реальна.
Ідеальна сукупність є там, де одним діянням особи вчинено два чи більше злочини. Так, прикладами ідеальної сукупності може бути умисне вбивство особи через підпалу будинку, де перебував потерпілий, тощо. У цьому випадку своєю однією дією особа вчиняє два злочини, передбачені різними статтями КК.
Реальна сукупність має місце там, де винний різними самостійними діями вчиняє два чи більше злочини. Отже, за реальної сукупності є дві чи більше дії, кожна з яких являє собою самостійний злочин (наприклад, крадіжка і хуліганство).
Ідеальна сукупність відрізняється від конкуренції норм: а) за ідеальної сукупності вчиняється не один, а два чи більше злочини, кожен із яких підпадає під ознаки окремої статті КК. При конкуренції норм вчиняється один злочин, охоплюваний ознаками різних статей КК; б) при конкуренції норм підлягає застосуванню лише одна норма, що найбільш повно відображає специфіку, особливості вчиненого. За ідеальної сукупності у кваліфікації фігурують обов'язково дві або навіть більше статті КК, залежно від того, скільки злочинів містяться в діянні винного.
      При цьому судова практика (п. 11 постанови ПВС України від 4 червня 2010 р. № 7 "Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки") виробила такі правила кваліфікації сукупності злочинів та відмежуванні такої форми множинності від конкуренції норм: 1) якщо у складі злочину передбачене діяння, яке у поєднанні з іншими обставинами завжди утворює склад іншого злочину (наприклад, зміст діяння полягає у застосуванні фізичного насильства при вчиненні певного злочину), то питання про його кримінально-правову оцінку необхідно вирішувати з урахуванням того, наскільки охоплюється складом цього злочину таке діяння, а також з урахуванням змісту санкцій відповідних статей (частин статей) Особливої частини КК; 2) у випадках, коли складом певного злочину охоплюється вчинене одночасно з цим злочином відповідне діяння і санкцією статті (частини статті) Особливої частини КК встановлене за цей злочин більш суворе максимальне основне покарання, ніж за відповідне діяння, таке діяння не утворює сукупності злочинів і окремої кваліфікації не потребує (наприклад, заподіяння умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження при вчиненні розбою або вимагання охоплюється відповідною частиною статті 187 чи частиною третьою статті 189 КК і окремо за відповідною частиною статті 122 цього Кодексу не кваліфікується); 3) водночас, коли таке діяння виходить за межі складу певного злочину, воно має кваліфікуватись окремо і утворює сукупність злочинів (наприклад, заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, при вчиненні розбою або вимагання кваліфікується за частиною четвертою статті 187 або частиною четвертою статті 189 і частиною другою статті 121 КК). У цих випадках зміст санкцій відповідних статей (частин статей) Особливої частини КК до уваги не береться.
      За наявності складеного злочину вчинене кваліфікується за однією статтею КК, за ідеальної або реальної сукупності застосовуються дві або більше статей КК - залежно від того, скільки злочинів входить до цієї сукупності. Така кваліфікація обумовлена тим, що складений злочин розглядається самим законом як єдиний, один злочин. За сукупності ж злочинів у діях особи є два чи більше злочинів, кожен з яких передбачений певною статтею КК.
      При цьому судова практика (п. 10 постанови ПВС України від 4 червня 2010 р. № 7 "Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки") виробила такі правила кваліфікації сукупності злочинів та складеного злочину: 1) якщо у складі злочину передбачене діяння, окремі прояви якого у поєднанні з відповідними обставинами утворюють склад іншого злочину, то такі прояви, як правило, повинні отримувати окрему кваліфікацію. Так, за сукупністю злочинів необхідно кваліфікувати використання завідомо підробленого докуме...