Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

"Братья Твикс"

Братья Твикс такие разные! Один редко опаздывает на работу ,другой нечасто опаздывает на службу. Один боится мышей ,другой страшится крыс. Один обожает леденцы ,другой любит конфеты .Один интересуется фильмами ,другой увлекается кино .Один сочувствует бедным людям ,другой сопереживает бездомным людям .Первый злится на невежество ,второй сердится на безграмотность .Первый сильно устает на работе ,второй просто изматывается на работе .Первый гордится своими дарованиями ,а второй гордится своими талантами .И оба они гордятся своей исключительностью !

Разные-Different
Один-bir,tək
Другой-başqası,digər
Опаздывать куда-то-To be late for smth
Работа-Work
Служба-Duty,job
Бояться чего-то-To be afraid of smth
Мыши-Mice
Страшиться чего-то-To be scared of smth
Крысы-Rats-
Обожать что-то-To be crazy about smth
Леденцы-Candies
Любить что-то-To be fonf of smth
Конфеты-Sweets-
Интересоваться чем-то-To be interested in smth
Фильмы-Films
Увлекаться чем-то-To be keen on smth
Кино-Cinema
Сочувствовать кому-то-To feel sorry for smb,to be sorry for smb

Бедные люди-The poor
Бездомные люди-The homeless-
Злиться, сердиться на что-то-To be angry with smth
Невежество-The ignorance
Безграмотность-İlleteracy
Первый-The first one
Второй-The second one
Уставать-To be tired
Изматываться-To be exhausted,to be worn out
Дар, дарование-Gifts
Таланты-Talents
Они оба-Both of them
Гордиться кем-то-To be proud of smb
Исключительность-A uniqueness

 Tviks qardaşları çox fərqlidirlər! Biri nadir hallarda işə gecikir, digəri isə o qədər də tez-tez işə gecikmir. Biri sıçanlardan qorxur, digəri isə sıçovullardan dəhşətə gəlir.  Biri nabatı hədsiz dərəcədə xoşlayır, digəri isə konfeti sevir. Biri filmlər ilə maraqlanır, digəri isə kinoya meyl göstərir. Biri imkansız insanların dərdinə şərik çıxır, digəri isə evsiz-eşiksiz insanların halına acıyır, narahat olur. Biri cahilliyə acıqlanır, digəri isə savadsızlığa qəzəblənir. Biri işdə çox yorulur, digəri isə əldən düşür. Biri öz fitri bacarığı ilə, digəri isə öz istedadı ilə öyünür. Hər ikisi də öz fərqlilikləri ilə fəxr edirlər.

Different-müxtəlif
One-bir,tək
The other-başqası,digər
To be late for smth.-gecikmək(harasa,ne üçünsə)
Work-iş
Duty,job-xidməti iş,vəzifə
To be afraid of smth-qorxmaq(nədənsə)
Mice-siçanlar
To be scared of smth-qorxmaq,nədənsə qorxmaq.çəkinmək
Rats-siçovul
To be crazy about smth-nəyisə dəlicəsinə  xoşlamaq
Candies-sorma konfet
To be fonf of smth.-nəyisə xoşlamaq
Sweets-konfet,şirniyyat
To be interested in smth-nə iləsə maraqlanmaq,nəyinsə marağında olmaq
Films-filmlər
To be keen on smth-meyl göstərmək
Cinema-kino
To feel sorry for smb,to be sorry for smb-kimin üçünsə təəssüf etmək,acimaq
The poor-kasıb insanlar
The homeless-evsiz-eşiksiz insanlar
To be angry with smth.-nəyəsə acıqlanmaq
The ignorance-cahillik
İlleteracy-savadsızlıq
The first one-ən birinci,başlıcası
The second one-ikincisi
To be tired-yorğun olmaq
To be exhausted,to be worn out-yorulub əldən düşmək
Gifts-hədiyyə,vergi,Bəxşiş
Talents-istedad
Both of them-hər ikisi
To be proud of smb.-kiminləsə fəxr etmək
A uniqueness-təkrarsızlıq,bənzərsizlik