Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Перевод с украинского языка на польский UA-PL

ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, п'ятнадцятого травня дві тисячи сімнадцятого року.
 Я, ____________________________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків _______________________________________, паспорт громадянина України _______________________________________________________________________________, місце проживання зареєстровано за адресою: _______________________________________, попередньо ознайомлений нотаріусом з загальними вимогами закону, додержання яких є необхідним для чинності правочину, усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре повністю відповідає моїй внутрішній волі, на підтвердження та на виконання умов укладеного з представниками усного договору доручення відповідно до вимог ст. 244 Цивільного кодексу України, цією довіреністю уповажнюю ___________________________________________________________, паспорт __________________________________________________, що проживає за адресою _______________________________________________, представляти мої інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, у будь-який школі, в інших закладах освіти, підприємствах, установах та організаціях Польщі будь-якої підпорядкованості, з питань оформлення, укладення та підписання від мого імені договори про навчання в школі з правом вибору форми навчання, напрямку освіти, спеціальності та вибору конкретної школи самостійно повіреним.
Для чого надаю представнику право: подавати від мого імені усі необхідні документи, заяви щодо отримання мною освіти в школі, отримувати всі необхідні документи, пов'язані з освітою та з виконанням повноважень, що виникають на підставі цієї довіреності, в тому числі підтвердження зарахування мене на навчання, вносити необхідні платежі, розписуватися за мене, а також виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності.
Зміст ст. ст. 203, 213, 214, 237, 244, 247, 248, 249, 250, 1000-1010 Цивільного Kодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені, довірителю, нотаріусом роз'яснено.
Довіреність видана строком на три роки та дійсна до п'ятнадцятого травня дві тисячи двадцятого року, якщо не буде скасована мною раніше цього терміну у встановленому для цього порядку чи припинена з інших підстав, передбачених цивільним законодавством України.
Довіреність мною прочитана, її зміст мені зрозумілий і відповідає моїй волі.

ПІДПИС _______________________________________________________________________

Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого травня дві тисячи сімнадцятого року.
Ця довіреність посвідчена мною, ______________________________, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана ____________________________________________________ у моїй присутності, особу його встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № ____________.
Зтягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».
Приватний нотаріус __________________________________.UPOWAŻNIENIE
Miasto Kijów, piętnastego maja dwa tysiące siedemnastego roku.
Ja, _____________________________________________________________________________, numer rejestracyjny ewidencyjnej kartki podatnika według danych Państwowego rejestru osób fizycznych – podatników ______________________________________________________, paszport obywatela Ukrainy _______________________________________________________________________________, miejsce zamieszkania zarejestrowanego pod adresem: ___________________________________, poprzednie zostałem zapoznany przez notariusza z ogólnymi wymogami prawa, spełnienie których  jest niezbędne dla czynności działalności prawnej, jestem uświadamiony o znaczeniu swoich działań i zgodnie z wolnym wyrażeniem woli, które załkiem odpowiada mojej woli wewnętrznej, na potwierdzenie oraz na wykonanie warunków  zawartej z przedstawicielami ustnej umowy zlecenia zgodnie z wymogami art. 244 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, niniejszym upoważnieniem upoważniam _______________________________________________________________________________, paszport _______________________________________________________________, zamieszkałą pod adresem _______________________________________________, reprezentować moje interesy w organach władzy państwowej i samorządu miejscowego, w każdej szkole, w innych uczelniach, przedsięwzięciach, instytucjach i organizacjach Rzeczypospolitej Polskiej każdego podporządkowania, w sprawach sporządzenia, zawarcia i podpisania w moim imieniu umowy o nauce w szkole z prawem wyboru tryby studiów, kierunku studiów, specjalności oraz wyboru konkretnej szkoły samodzielnie powiernikiem.
Do czego udzielam pełnomocnikowi prawo: składać w moim imieniu wszystkie wymagane dokumenty, wnioski, dotyczące mogo kształcenia w szkole, otrzymywać wszystkie niezbędne dokumenty, związane z edukacją i z realizacją uprawnień, które wynikają na podstawie niniejszego upoważnienia, w tym potwierdzenie przyjęcia mnie na studia, dokonywać niezbędne płatności, podpisywać się za mnie, a także wykonywać wszystkie inne czynności, związane z realizacją niniejszego upoważnienia.
Treść art. art. 203, 213, 214, 237, 244, 247, 248, 249, 250, 1000-1010 Cywilnego Kodeksu Ukrainy co do pojęcia upoważnienia, jego formy, terminów zakończenia przedstawicielstwa zgodnie z upoważnieniem, anulowanie upoważnienia i rezygnacji przedstawiciela od prowadzenia czynności, które były okrwyznaczone upoważnieniem, mnie, upoważniającemu, przez notariusza przetłumaczono.
Upoważnienie jest wydane na okres trzech lat i jest czynne do piętnastego maja dwa tysiące dwudziestego roku, jeśli nie zostanie odwołane przeze mnie wcześniej tego okresu w sposób, określony dla tego porządku lub zakończone z innych przyczyn, przewidzianych prawodawstwem cywilnym Ukrainy.
Upoważnienie zostało przeczytane przeze mnie, jego treść jest dla mnie zrozumiała i odpowiada mojej woli.

PODPIS _______________________________________________________________________

Miasto Kijów, Ukraina, piętnastego maja dwa tysiące siedemnastego roku.
Niniejsze upoważnienie zawarte przeze mnie, ______________________________, prywatnego notariusza Kijowskiego miejskiego notarialnego okręgu.
Upoważnienie jest podpisane ____________________________________________________ w mojej obecności, jego osoba oraz kompetencje zostały sprawdzone.
Zarejestrowano w rejestrze pod № ____________.
Ściągnięto opłatę zgodnie z art. 31 Prawa Ukrainy «O notariacie».
Prywatny notariusz __________________________________.