Причина блокировки:
Невыполнение обязательств по проекту https://www.weblancer.net/projects/prikladnoe-po-23/neobhodimo-napisat-bota-dlya-avtomaticheskogo-razmesheniya-stavok-934920/