My skills: Python Django, PHP Symfony/Yii2, Bootstrap4, html/css, JS, jQuery, MySQL