Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Набор, редактирование и корректировка текстов

Трощак М. С., спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», СВО «Магістр»
СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті охарактеризовано мету та завдання діяльності малого бізнесу, подано погляди вітчизняних науковців на визначення малого бізнесу та зроблено розмежування понять «малий бізнес» та «мале підприємництво».
Вступ. Економічний розвиток країни в ринкових умовах передбачає посилення економічної діяльності малих підприємств, здатних істотно впливати на зміну структури національної економіки, підвищувати загальні обсяги виробництва, сприяти раціональному використанню всіх ресурсів, створювати умови для розвитку конкуренції та ліквідації монополізму, посилювати стимули до інноваційних процесів і високої ефективності праці. Явища, що спровокували кризу в Україні спонукають до пошуку шляхів підвищення ефективності функціонування економіки через використання різноманітних форм господарювання. Посилення процесів глобалізації світової економіки під впливом розподілу потреб споживачів та способів їх задоволення підвищує роль малих підприємств в економіці країни. Адже малі підприємства вважаються найбільш динамічними та інноваційними суб’єктами ринкових відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню науково-теоретичних підходів до розкриття сутності поняття «мале підприємництво» присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні науковці. Так, теоретико-методичні основи підприємництва, зокрема й малого, досліджували Васильєва Л. М., Варналій З. С., Говорушко Т. А., Єзгор Л. О., Козаченко Г. В., Сахаров В. Є., Стасюк О. М.. Регіональним проблемам підприємництва, формуванню регіональної політики щодо організаційно-економічної підтримки малих підприємств присвячені праці науковців Комарницького І. М., Кредісова В. А.. Управлінські та інноваційні підходи щодо забезпечення ефективного розвитку малого підприємництва досліджували Довгальова О. В., Рибак О. В. та ін.
Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності малого підприємництва, його характеристика та аналіз поглядів науковців на розмежування понять «малий бізнес» та « мале підприємництво».
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині підприємництво набуває нового інноваційного характеру, що окреслює його важливу роль в економічному зростанні країни, соціальному забезпеченні і підвищенні добробуту членів суспільства. Сфера підприємництва, підприємницька діяльність в умовах поглиблення ринкових відносин потребує уваги як теоретиків, так і практиків, які можуть поглибити підходи до розуміння економічної сутності досліджуваної категорії.
Вважаємо, що головною метою суб’єкта малого підприємництва є отримання прибутку та задоволення суспільних й особистих потреб. Завдання, які стоять перед підприємцем, щодо реалізації досягнення цієї мети перераховані на рис. 1. [1].

Рис. 1. Характеристика мети та завдань малого підприємства
Між науковцями існує невизначеність і певна неузгодженість щодо основних понять і категорій підприємницької діяльності. У науковій літературі існує багатогранність підходів щодо трактування поняття «мале підприємництво». Так, Варналій З. С. вважає, що мале підприємництво є самостійною (за рахунок власних коштів) систематичною інноваційною діяльністю громадян-підприємців та малих підприємств на власний ризик з метою отримання підприємницького доходу (надприбутку) [2, с. 23]. Водночас малий бізнес  це діяльність будь-яких малих підприємств та окремих громадян (фізичних осіб) з метою одержання прибутку [2, с.25]. Саме в цьому чиннику Варналій З. С. вбачає різницю між поняттями «мале підприємництво» та «малий бізнес».
Такої ж точки зору придержується й Кредісов В. А., який вважає, що доцільно розрізняти ці поняття. Мале підприємництво передбачає не просто відносно невеликі розміри підприємства та масштаби господарської діяльності, а й його обов’язкове базування на особливо ризикованій та інноваційній основі, на повній економічній відповідальності, на персоніфікованих і гнучких методах управління й організації відтворення з метою отримання максимального підприємницького прибутку з одиниці затраченого капіталу [5, с.7].
Автори навчального посібника «Малий бізнес» Говорушко Т. А. та Тимченко О. І. пропонують таке визначення: «Мале підприємництво - це особлива система економічних відносин, за яких головною рушійною силою, суб’єктом господарювання є підприємець, котрий поєднує особові й матеріальні фактори відтворення на інноваційній основі, особистій ініціативі та економічній відповідальності й зацікавленості, ризику з метою одержання підприємницького доходу». Щодо визначення малого бізнесу, то в посібнику зазначається, що основу малого бізнесу становлять невеликі (малі) підприємства, характерними ознаками яких є незначна кількість штатних працівників та невеликі обсяги виробництва [3, с.12].
В законодавчих актах України не використовується термін «бізнес», натомість застосовується термін «підприємництво». В Україні термін «підприємництво» офіційно визнано прийнятим 7 лютого 1991 року Законом України «Про підприємництво». У згаданому законі підприємництво визнається як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанні робіт, надання послуг та зайняття торгівлею з метою одержання прибутку.
Узагальнюючи погляди сучасних науковців, спробуємо розмежувати поняття «бізнес» і «підприємництво» (табл. 1) [4].
Таблиця 1
Характеристика понять «підприємництво» та «бізнес»
Критерії відбору
Підприємництво
Бізнес
Основна мета діяльності
Досягнення соціальних та економічних (в тому числі прибутку) ефектів
Отримання прибутку, досягнення соціального ефекту не є обов’язковою умовою
Суб’єкт діяльності
Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють самостійну підприємницьку діяльність та зареєстровані відповідно до законодавства; юридична особа незалежно від форми власності, що займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів (робіт, послуг), оренди, лізингу, страхування тощо; група юридичних або фізичних осіб, які діють спільно, для досягнення єдиної мети
Шляхи досягнення основної мети діяльності
Досягнення результатів від діяльності, використовуючи інноваційні техноло-гії, підходи до управління, розробки нової продукції
Досягнення результатів від діяльності, розширюючи обсяги виробництва, надання послуг, чи збільшуючи товарооборот, не приділяючи уваги введенню інновацій
Особисті якості суб’єкта діяльності
Організаторські здібності, ініціатив-ність, новаторство, комплексне знання з основ економіки, наявність підприємницького хисту.
Бажання швидкого прибутку, авантюризм, ініціативність, комплексне знання з основ еко-номіки
Періодичність здійснення діяльності
Систематична діяльність. Здійснюєть-ся постійно
Систематична діяльність, також можливе здійснення будь-яких одноразових угод в будь-якій сфері діяльності, не заборонених законом
Наявність найманих працівників
Наявність найманих працівників є обов’язковою умовою для юридичної особи. Фізична особа-підприємець у своїй діяльності може не використовувати працю найманих робітників

Висновки. Серед економістів-науковців існує два різні погляди щодо аналізу багатьох трактувань «малий бізнес» та «мале підприємництво»: перший, розрізняє і визначає відмінності у цих поняттях, другий об’єднує ці поняття. Аналізуючи вищенаведені міркування, можна стверджувати, що малий бізнес і мале підприємництво максимально наближені за своїм економічним змістом.
Отже, мале підприємництво (малий бізнес) - це самостійна, на власний ризик та розсуд, інноваційно спрямована діяльність громадян-підприємців (фізичних осіб-підприємців) та підприємств (юридичних осіб), яка провадиться з метою отримання прибутку та задоволення суспільних і особистих потреб.
Список використаних джерел:
  • Бердинець М. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посіб. / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 352 с.
  • Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – К.: Знання, 2001. – 277 с.
  • Говорушко Т. А. Малий бізнес : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, О. І. Тимченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 200 с.
  • Корогод І. В. Роль малого бізнесу в структурних трансформаціях регіональних господарських систем: дис. … кандидата екон. наук: 08.00.05 / Корогод Ірина Володимирівна. – Чернігів., 2016. – 227 с.
  • Кредісов В. А. Організаційно-економічні форми підприємництва та проблеми його розвитку / В. А. Кредисов // Менеджмент. – 2008. №10. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Menedzhment/2008_10/kredisov.htm.