Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Деньги и кредит

1 РІВЕНЬ

1Назвіть чотири ступені розвитку форми вартості з відповідними рівняннями.
У процесі еволюції товарного обміну відбувається послідовна зміна чотирьох форм вартості: простої чи випадкової; повної чи розгорнутої; загальної та грошової.
Рівняння обміну простої форми вартості вірніше було б записати в такий спосіб:
Х товару А більше, дорівнює або менше Y товару В.
Розгорнута форма вартості відрізняється від простої тим, що при ній предметом обміну є багато продуктів суспільної праці, а тому кожному товару протистоїть безліч еквівалентів:

Загальна форма вартості:

Грошова форма вартості має наступний вид:
,  

де D – грошовий товар, роль якого закріпилася за золотом.

2 Перерахуйте властивості золота, які сприяли висуненню його на роль загального еквівалента.
Товар, що претендує на роль загального еквівалента, повинний бути однорідним і легко поділятися. Хутра і худоба, наприклад, такими якостями не володіють. У результаті подальшого розвитку обміну всі інші товари-еквіваленти були витиснуті шляхетними металами, а головна причина цього пов'язана з їх властивостями:
- однорідністю;
- подільністю;
- портативністю;
- збереженням;
- їхня натуральна форма не суперечила виконанню ними властивостей загального еквівалента.
3 Що таке гроші?
Гроші - це загальний еквівалент, це особливий товар, що постійно і монопольно виконує роль загального еквівалента. Це значить, що:
- усі товари вимірюють свою вартість у грошах;
- гроші володіють властивістю обмінюватися будь-на-що;
- гроші володіють крім своєї властивості як металу, одиничною споживчою вартістю, ще й універсальною споживчою вартістю, тобто задовольняють будь-яку потребу людей.


4 Назвіть властивості грошей, які визначають їхнє використання в якості загального грошового товару.
Властивість грошей, що визначає їхнє використання в якості загального грошового товару, характеризується наступними поняттями: прийнятність, законність, відносна рідкість.
Прийнятність характеризується тим, що всі агенти ринку ухвалюють їх як засіб платежу й обміну, тобто гроші – це продукт суспільного договору. Один агент ринку приймає їх в іншого цілком впевнено, тому що він зможе придбати на них який-небудь товар або послугу в третьої особи.
Законність – гроші є законним засобом платежу. У будь-якій країні існує закон про національну валютну систему. Цей закон обмовляє вид національної валюти, її найменування, номінальну вартість різних купюр і монет, дизайн цих купюр, монет, засоби захисту від фальшивомонетників, умови конвертованості цих грошей в інші валюти.

5Що таке купівельна спроможність грошей?
Реальна вартість, або купівельна спроможність грошей – це кількість товарів і послуг, яку можна придбати за 1 грошову одиницю. Вірне зіставлення купівельної спроможності різних грошей можливо тільки на підставі зіставлення вартості споживчого кошика.

6Назвіть головні функції грошей.
У товарному господарстві гроші виконують п’ять основних функцій:
1 Функція міри вартостіполягає в тому, що за допомогою грошей виражається вартість товару та утворюється його ціна.
2 Засіб обігу виявляється, коли гроші виступають як посередник в обміні товарів за формулою Т-Г-Т.
3 Функція засобу нагромадження й утворення скарбів.
Цю функцію гроші виконують тоді, коли залишають канали обігу і зберігаються в підприємствах, банках, у приватних осіб, державній скарбниці, тобто служать зручною формою збереження багатства.
4 Функція засобу платежу. Цю функцію гроші виконують під час продажу товару в кредит, будучи знаряддям погашення боргового зобов'язання.
5. Світові гроші. Зовнішньоторговельні зв'язки, міжнародні позики обумовили появу світових грошей.

7 Перерахуйте похідні функції грошей.

8 Що таке ціна?
Вартість товару, виражена в грошах, називається ціною.
9 Що таке масштаб цін?
Для того, щоб гроші краще виконали функцію міри вартості, держава вводить масштаб цін – це фіксована вага грошового металу, яка приймається за одиницю грошей. Наприклад, масштаб цін американського долара зразка 1945 року складав 0,888 грам золота, тобто один долар представляв в обігу зазначену вагову кількість золота; радянський карбованець зразка 1961 року представляв в обігу 0,987412 грам золота, тобто приблизно один грам.

10 У чому полягає головний зміст закону грошового обігу?
гроші (тим більше неповноцінні) потрібні не самі по собі, а для забезпечення обміну товарами і послугами між людьми. А це значить, що в економіці необхідне дотримання приблизної рівності між товарною і грошовою масами. У цьому полягає головний зміст закону грошового обігу: кількість грошей, необхідних для обігу, прямо пропорційна сумі цін товарів і зворотно пропорційна швидкості обігу.

11 Як визначається кількість грошей, необхідних для обігу?
Кількість грошей, необхідних для обігу, можна визначити за допомогою формули:

,

де СЦ – сума цін товарів, що знаходяться в обігу;
К – сума цін товарів, проданих у кредит;
П – сума платежів, за якими наступив термін сплати;
ВПП – платежі, що взаємно погашаються;
ШО – швидкість обігу, яка вимірюється середнім числом оборотів однойменних одиниць грошей за рік.

12 Наведіть рівняння Фішера та розшифруйте його складові.
рівняння обміну чи «рівняння Фішера»:

М*V = Р*Q,

де М – маса грошей в обігу;
V – середня швидкість обігу грошової одиниці;
Р – рівень цін;
Q – реальний обсяг національного продукту.

13 Що таке валютні кліринги?
Валютні кліринги – система розрахунків між країнами на основі заліку взаємних вимог відповідно до міжнародних платіжних угод, які передбачали клірингові рахунки, валюту, порядок вирівнювання платежів.

14 Якими є причини введення валютних клірингів?
Причини введення:
  • нестабільність економіки;
  • неврівноваженість платіжного балансу;
  • валютні обмеження;
  • загострення конкуренції;
  • інфляція.


15 Що таке примітивні гроші?
Примітивні гроші – це річ, деякою мірою граюча роль якогось однакового стандарту, який застосовується для здійснення значної частки платежів.

16 Що таке повноцінні гроші?
Повноцінні гроші – це форма грошей, при якій гроші можуть використовуватися крім грошових для не грошових цілей як товарів, при цьому товарна цінність грошей дорівнює їхній грошовій ціні.

17 Що таке монета?
Монета - є гарантована вага грошового металу, відбиток і фактура якого свідчать про його приналежність до певної грошової системи. У монеті не тільки укладена певна кількість грошей, але вона й позначена, тобто монета - це не тільки товар, що відіграє роль загального еквівалента, але й знак грошей.

18 Що таке паперові гроші?
Паперові гроші -
 це представники, знаки, символи, замінники золота в обігу. У паперово-грошовій формі вартості грошовий знак остаточно відділився від позначуваних ним реальних грошей і одержав самостійний рух із властивими йому законами, які є прямою протилежністю законам обігу реальних грошей.

19 Якими є шляхи виникнення паперових грошей?
20 Що таке вексель?
Вексель – це письмове боргове зобов'язання встановленої форми, що засвідчує безумовне зобов'язання одної особи сплатити в певний строк отриману суму грошей іншій особі.

21 Наведіть визначення комерційного та банківського векселів.
Комерційний вексель – видається під заставу товару.
Банківський вексель видається банком-емітентом при наявності певної суми клієнта на депозиті. Банківський вексель дає підприємству новий платіжний засіб, гарантований банком.

22 Наведіть визначення банкноти та чека.
Банкнота – це вексель на банкіра або боргове зобов’язання банку. У класичному виді – це оформлене на листку паперу свідоцтво про прийняте золото (срібло).
Чек – це письмовий наказ власника поточного рахунку банку сплатити готівкою або перевести на поточний рахунок іншої особи певну грошову суму.
23 Дайте визначення електронних грошей.
Електронні гроші – це пластикові картки, які, будучи підключені до загальної банківської комп'ютерної мережі передають команду власника рахунку в банку про перерахування грошей. По суті це гроші на рахунках комп'ютерної пам'яті банків, розпорядження якими здійснюється за допомогою спеціального електронного устрою.

24 Дайте визначення пластикових карток.
Пластикова картка – це персоніфікований платіжний інструмент, що надає можливість безготівкової оплати товарів і послуг, а також одержання наявних коштів у відділеннях банків і банківських автоматах. Персоналізація карти дозволяє ідентифікувати картку при прийманні її до оплати або видачі готівки. Доступ до записаних даних захищається кодованим паролем (або Pin-кодом).

25 Що таке кредитна карта?
Кредитна карта – це пластикова карта, на яку встановлюється кредитний ліміт.
Кредитні карти пов'язані з відкриттям кредитної лінії в банку, що дає можливість власникові користуватися кредитом при покупці товарів і при одержанні касових позичок. Власникові кредитної картки відкривається спеціальний картковий рахунок і встановлюється ліміт кредитування по позичковому рахункові на весь термін дії карти, а також разовий ліміт на суму покупки.
26 Що являє собою дебетова карта?
Дебетові карти призначені для одержання готівки в банківських автоматах або для оплати товарів з розрахунками через електронні термінали. Гроші при цьому списуються з рахунку власника карти в банку. Дебетові карти не дозволяють оплачувати покупки при відсутності грошей.

27 Що таке грошовий обіг?
Грошовий обіг – це:
- обмін товарів, опосередкований грішми;
- рух грошей при виконанні ними своїх функ...