Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Договор - польский

ДОГОВІР №____
про проходження виробничої технологічної практики студентів
Мирогощанського аграрного коледжу за кордоном
с. Мирогоща Перша  "____" ___________20__ р.
Мирогощанський аграрний коледж,  надалі – Коледж, в особі директора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони  та Grupa producentów „AGROS” Spółka z o.o. ( Республіка Польща), надалі – База практики , в особі генерального директора , з другої сторони  та студент групи______ (ПІБ) _________________________, надалі  Студент- з третьої сторони, (надалі  разом поіменовані – Сторони) уклали даний договір про наступне:

         1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є прийняття Сторонами прав та обов’язків  по організації та проходження виробничої технологічної практики Студентом Мирогощанського  аграрного коледжу відповідно до Програми  практики.

      2. Права і обов’язки Коледжу
2.1. Обов’язки Коледжу:
2.1.1. Видати наказ на проходження Студентом практики за кордоном та здійснювати супровід такої практики  відповідно до Програми практики.
2.1.2. Організувати проходження практики Студентом на Базі практики.
2.1.3. Призначати керівника практики від Коледжу, здійснювати  інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, а також забезпечувати навчально-методичне керівництво практикою  Студента.
2.1.4. Зберігати за Студентом,  на час проходження практики,  право на отримання стипендії за результатами підсумкового контролю.
2.1.5. Зберігати  місце в гуртожитку за Студентом .
2.1.6. В межах наданих повноважень своєчасно реагувати  на  неправомірні дії Студента під час перебування на практиці.
2.1.7. Відповідати  за неправомірні дії Бази практики,  згідно укладених угод  стосовно Студента при порушенні  правил та вимог Програми практики.2.2. Коледж має право :
2.2.1. Застосовувати до студента заходи дисциплінарного впливу за порушення обов’язків, які передбачені Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом коледжу,  цим договором.
2.2.2. Розірвати договір в односторонньому порядку у випадку невиконання зустрічних зобов’язань Студента  та Бази практики за даним договором.
2.2.3. Контролювати дотримання Базою практики Програми проходження  практики Студентом  та умов цього договору.
2.2.4. Звертатись з позовом до суду на неправомірні дії Бази практики, яка є місцем  практики за кордоном з метою  відновлення порушеного права Сторін.
2.2.5. На відшкодування шкоди, завданої  неправомірними діями  з боку Бази практики та Студента  під час проходження ним   практики.

3. Права і обов’язки Бази практики

3.1. База практики зобов’язується:
3.1.1. Визначити місце проходження практики студента (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень), режим роботи  та призначити наказом керівника практики та кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою з числа працівників підприємства;

3.1.2. Надати практиканту робоче місце, обладнане відповідно до правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії;

3.1.3. Здійснити матеріальне забезпечення Студента під час проходження практики (надати необхідне обладнання, інструменти, сировину, витратні матеріали тощо) відповідно до  програми практики.
3.1.4. Створити належні умови для виконання Студентом  програми практики, не допускати залучення його до виконання робіт, які не відповідають такій програмі, здобутій спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційному рівню);

3.1.5. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці (ввідний та на робочому місці), навчати практиканта безпечних методів праці, надати спецодяг, запобіжні засоби, забезпечити медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;

3.1.6. Надати Студенту можливість користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання  програми практики;

3.1.7. Не направляти Студента у відрядження, які не пов’язані з виконанням програми практики.
3.1.8. У разі виконання Студентом професійних робіт, передбачених програмою практики,   забезпечити за встановленими нормами їх своєчасну оплату за фактично виконану ним роботу на підставі акта здавання-приймання робіт;
3.1.9. Провести  обов’язкове соціальне страхування  Студента  ( пенсійне, медичне  страхування та  від нещасних випадків на виробництві).
3.1.10. Забезпечити  відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю або майну Студента, а також супутніх витрат, що відбулися  з вини Бази практики.
3.1.11. Забезпечити  Студента житлом на термін проходження практики згідно санітарно-гігієнічних норм.

3.2. База практики має право:
3.2.1. Вимагати від Студента :
-  виконання в повному обсязі Програми практики;
-  належного виконання трудових обов’язків та правил внутрішнього трудового розпорядку Бази практики;
- дбайливого ставлення до майна, наданого для виконання Програми практики Базою практики;
-  виконувати вимоги законодавства країни перебування.
3.2.2. В разі призначення Студента  на посаду чи виконання ним професійних робіт контролювати якість  та кількість виконання таких робіт.
3.2.3.Припинити угоду про проходження практики Студентом у разі недотримання ним правил та норм внутрішнього трудового розпорядку Бази практики, законодавства країни перебування.
3.2.4. На відшкодування майнової шкоди, завданої неправомірними діями Студента.

4. Права й обов’язки Студента

4.1. Студент зобов’язаний:
4.1.1. Проявляти самостійність та ініціативу, оволодіти знаннями, уміннями  та практичними навичками, виконувати у встановлений термін всі види завдань, що передбачені програмою практики .
4.1.2. Вивчити і суворо дотримуватися  правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці, техніки безпеки й санітарії в місцях проходження практики.
4.1.3. До початку практики одержати від керівника практики  завдання та програму практики.
4.1.4. Пройти практику  у закордонному сільськогосподарському підприємстві Grupa producentów „AGROS” Spółka z o.o.  Республіка Польща (країна, назва підприємства) згідно програми практики .
4.1.5. Своєчасно прибути на Базу практики та повернутися до Коледжу відповідно строків дії візи та термінів, встановлених цим договором.

4.1.6. Оволодіти видами робіт, передбаченими програмою практики;
4.1.7. Дбайливо ставитися до майна підприємства та не розголошувати інформацію, що стала йому відома під час проходження практики, яка становить комерційну таємницю та є інформацією з обмеженим доступом.
4.1.8. Вести щоденник практики, який по закінченню практики повинен бути завірений за місцем проходження практики.
4.1.9. У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені Програмою практики  і вказівки її керівника.
4.1.10.  По закінченню практики скласти звіт в  порядку встановленому  нормативними документами коледжу.

4.2. Права Студента:
4.2.1. Отримати безкоштовно спецодяг, запобіжні засоби, медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників
4.2.1. Користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання  програми практики.
4.2.3. Студент має право на інформаційну підтримку і допомогу Бази практики, у тому числі  в екстрених випадках протягом всього терміну  проходження практики.
4.2.4. За необхідності для успішного виконання навчального плану оформляти графік індивідуального навчання.
4.2.5. Зберігати за собою право мешкання у студентському гуртожитку коледжу на період проходження практики.
4.2.6. Має право на медичне обслуговування за кордоном під час практики  за наявності страхового полісу.
4.2.7. Одержувати додаткові освітні послуги в іноземних освітньо-наукових установах, якщо вони передбачені програмою практики, за додатковою угодою.

5. Порядок й умови проходження практики.
5.1. Студент проходить практику у встановлений термін,  відповідно до Програми  проходження практики .
5.2. На практику  допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

5.3. У випадку порушення умов та термінів програми практики та самовільного залишення Бази практики, а також законодавства країни перебування Студент відраховується з коледжу.
5.4. Під час проходження практики наСтудента поширюється турудове законодавство, правила охорони праці і правила внутрішнього розпорядку, що діють наБазі практики в частині, що не суперечить законодавству України.
5.5. Виробнича технологічна та інші види практик  за кордоном є добровільною справою студента і здійснюються за коштиСтудента або кошти інших фізичних та юридичних осіб (Бази практики).

6. Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу  та інші, а також  прийнятих змін до законодавства України,  якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного договору.
6.2.  Строк виконання зобов'язань за даним договором відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
6.3  Якщо подібні обставини будуть тривати більше двох місяців, то кожна сторона має право анулювати даний договір, і в цьому випадку жодна із сторін не буде мати права на відшкодування збитків.

7. Порядок розгляду спорів
7.1. Сторони домовилися вирішувати усі розбіжності між ними, що випливають із даного договору, шляхом переговорів.
7.2. У випадку, якщо сторони не досягли взаємної згоди, суперечки вирішуються в суді, у порядку, обумовленому законодавством України.

8. Заключні положення
8.1. Даний договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін  та скріплення їх підписів печатками сторін, (за їх наявності) і вважається припиненим після закінчення строку проходження практики.  
8.2. Припинення чи розірвання Договору можливе за вза...